I take the best that exists and refine it, when it does not exist I design it.

Regulamin

Regulamin sklepu Kahn Design

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep internetowy KAHN DESIGN POLSKA, dostępny jest pod adresem: www.kahn.pl, prowadzony przez: Fulco System sp. z o.o. z siedzibą w: Ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice, NIP: 969 161 83 96, REGON: 364250350.

§ 1

Definicje

1. Sprzedawca - Kahn Design Polska, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice, tel.: + 48 (32) 305 05 80 (08:00-16:00), adres internetowy: www.kahn.pl e-mail: shop@kahn.pl.

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Produkt - dostępny w Sklepie towar lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Oferujemy Produkty wyłącznie nowe.

4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§ 2

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena w wyrażona w PLN za Produkt oraz 23% podatku VAT, o czym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia.

§ 3

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej - shop@kahn.pl lub pisemnie na adres Kahn Design Polska, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 5

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Bieg terminu określonego rozpoczyna się od dostarczenia Produktu przez przewoźnika.

2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany adres: Kahn Design Polska, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice lub e-mail: shop@kahn.pl

3. Klient powinien odesłać Produkt nieuszkodzony w fabrycznym opakowaniu na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu oraz za uszkodzenia wynikające z transportu od Klienta do Sprzedawcy. Klient ma prawo domagać się reklamacji u wybranego wcześniej przewoźnika.

§ 7

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w ciągu 7 dni.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Kahn Design Polska podany w Regulaminie (Ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice).

7. Felgi Kahn objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

§ 8

Dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Prowadzimy politykę darmowych dostaw na terenie UE.

2. Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. 

3. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie - czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu Klienta.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 9

Płatności

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, Klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Prócz wymienionego Regulaminu Sklepu należy również zapoznać się z dodatkowymi dokumentami regulującymi warunki zakupów w sklepach internetowych:

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

- Ustawy zawarte w Kodeksie cywilnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl